Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa żywności do stołówek Miejsko Gminnego Przedszkola w Kańczudze – 2020 rok

Miejsko-Gminne Przedszkole w Kańczudze ogłasza przetarg

 • Adres: 37-220 Kańczuga, ul. Wincentego Witosa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6423870, 16 6423028 , fax. 166 423 022
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminne Przedszkole w Kańczudze
  ul. Wincentego Witosa 1
  37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie
  tel. 16 6423870, 16 6423028, fax. 166 423 022
  REGON: 65023396200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkolekanczuga.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa żywności do stołówek Miejsko Gminnego Przedszkola w Kańczudze – 2020 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do stołówek Miejsko-Gminnego Przedszkola w Kańczudze, ul. Witosa 17, 37-220 Kańczuga w 2020 roku, zlokalizowanych w następujących miejscowościach : 37-220 Kańczuga, ul. Witosa 1, Łopuszka Wielka 488, Siedleczka 179, Sietesz 242. Zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje 5 pakietów żywności. Część I- Warzywa, owoce, jaja, Część II- Nabiał i produkty mleczarskie, Część III- Różne produkty spożywcze Część IV - Mięsa, wędliny, konserwy Część V - Pieczywo. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na każdy pakiet osobno lub na więcej pakietów jednocześnie. Szczegółowy zakres zapotrzebowania określa załączniki do SIWZ - 1a, 1b, 1c, 1d, 1e. Podane ilości artykułów żywnościowych (w załącznikach 1a,1b, 1c, 1d, 1e) są wartościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania ich w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania zamówienia całej ilości żywności określonej w ofercie, jak również dopuszcza możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających polegających na zwiększeniu ilości zamawianych artykułów żywnościowych. Produkty muszą być wytworzone zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późniejszymi zmianami i podległymi jej aktualnymi rozporządzeniami i aktami wykonawczymi. Dostarczane mięso i wyroby mięsne każdorazowo powinny pochodzić z udokumentowanego źródła i powinny spełniać wszelkie normy nałożone obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi m.in, z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 127, ze zmianami); Dostarczane mięso i wyroby mięsne każdorazowo powinny być foliowane oraz posiadać datę produkcji i datę ważności. Dostawa produktów odbywać się musi transportem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności. (Dz. U. Nr 21, poz. l 79 z 2003r). Dostarczane artykuły spożywcze muszą spełniać warunki wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpień 2015 r w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i mi odzieży w tych jednostkach (Dz.U.20 15,poz.1256) Miejsce dostawy/odbioru i sposób/rodzaj transportu: Miejscem dostawy są stołówki Miejsko-Gminnego Przedszkola w Kańczudze:1. stołówka w Kańczudze ul. Witosa 1, 2. stołówka w Łopuszce Wielkiej 488, 3.stołówka Siedleczka 179, 4.stołówka Sietesz 242. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do stołówek na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć towar dobrej jakości, który został wyprodukowany, przechowywany i dostarczony zgodnie z wymaganiami systemu HACCP. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczanych produktów nastąpi przyjęcie towaru. W przypadku złej jakości dostarczonego towaru zamawiający nie dokona ich odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar dobrej jakości w przeciągu maksymalnie 3 godzin, w przeciwnym razie Zamawiający nie zapłaci za wadliwy towar oraz obciąży karą Wykonawcę w wysokości 50% wartości wadliwego asortymentu, która zostanie potrącona z kolejnej faktury. Sposób realizacji dostaw: Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień składanych telefonicznie lub osobiście przez upoważnione osoby (pracowników w poszczególnych stołówkach) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 13:00 tj. np. zamówienia na piątek będzie składane co najmniej w czwartek do godziny 13:00. W zamówieniach tych Zamawiający określał będzie dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu. Dostawy będą miały miejsce w dniu następnym w godzinach 7:00 - 9:00, od poniedziałku do piątku. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego odbioru artykułów żywnościowych z placówek dostawcy przez upoważnione osoby ze stołówki, Termin przydatności: Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktów do stołówki nie może być krótszy niż 1/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu. Sposób rozliczeń za zrealizowane dostawy: Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie w oparciu o tygodniowe okresy rozliczeniowe po prawidłowo zrealizowanych zleceniach, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie za 1 kg/szt., na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw, po przedstawieniu faktury. Podane w opisach produktów nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego. Produkty równoważne zostały określone według zamawiającego w zamkniętym katalogu przy każdym z asortymencie w którym przy opisie posłużono się nazwą własną. Zamawiający nie określa standardów jakościowych o których mowa wart. 91 ust 2a
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta + Cennik (odpowiednio do części oferty). Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie skladają do oferty wypełnione załączniki nr 6 lub 7 do SIWZ. Określenie pod wykonawstwa - załącznik nr 8.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach