Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa żywności dla Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach

Zespół Szkół-Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2720424 w. 106 , fax. 122 721 246
 • Data zamieszczenia: 2021-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół-Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
  ul. Zdrojowa 18
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 12 2720424 w. 106, fax. 122 721 246
  REGON: 29202000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zspmsgitcwmyslenicach,m,3855,o-jednostce.html https://zsp.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa żywności dla Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający powierza zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego Nr ZP-18/11/20 i ofertą Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy: sukcesywna dostawa żywności dla Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest naczęści, tj: Część 1: Dostawa mięsa i produktów mięsnych Część 2: Dostawa warzyw i owoców Część 3: Dostawa różnych artykułów spożywczych Część 4: Dostawa produktów mleczarskich Część 5:Dostawa mrożonek Część 6: Dostawa ryb 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2a 2b 2c 2d 2e 2f do SIWZ, który jednocześnie jest formularzem cenowym. 4.Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm)podwykonawców. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach części zamówienia wydzielonych przez Zamawiającego (części od 1 do 6). 9. Zgodnie z art. 36aa ust. 2 Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. 10. Dla każdej z części zamówienia, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 11.Złożenie większej ilości ofert na daną część zamówienia przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert na tą część zamówienia. 12. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została złożona.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach