Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa żwiru kruszonego frakcji 0-31,5 mm

Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-600 Wegorzewo, Ogonki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 421 76 50 , fax. 87 421 76 51
 • Data zamieszczenia: 2019-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach
  Ogonki 6
  11-600 Wegorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 421 76 50, fax. 87 421 76 51
  REGON: 28050494700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.powiatwegorzewski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa żwiru kruszonego frakcji 0-31,5 mm
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywną dostawę w 2019 roku kruszywa drogowego (żwir kruszony) frakcji 0-31,5 mm w ilości 1200 ton z przeznaczeniem do bieżącego utrzymania powiatowych dróg gruntowych położonych w Powiecie Węgorzewskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach