Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa warzyw świeżych oraz owoców dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów ogłasza przetarg

 • Adres: 31-148 Kraków, Helclów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 634 42 55 , , fax. 12 633 08 28
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów
  Helclów 2
  31-148 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 634 42 55 , , fax. 12 633 08 28
  REGON: 00029317200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpshelclow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa warzyw świeżych oraz owoców dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa z podziałem na części: 1) Część I – warzywa świeże 2) Część II - owoce krajowe świeże 3) Część III - owoce tropikalne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w: 1) Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ – dotyczy Części I zamówienia; 2) Załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ – dotyczy Części II zamówienia; 3) Załączniku Nr 3 do niniejszej SIWZ – dotyczy Części III zamówienia. 3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: Dostarczany towar musi być: 1) świeży, nieprzejrzały, niezwiędnięty, bez szkodników i owadów, czysty (bez ziemi i innych zabrudzeń, bez uszkodzeń i odbarwień), 2) niepryskany co najmniej przez okres karencji opryskami przed zerwaniem, 3) pierwszej jakości, spełniający polskie normy, 4) prawidłowo opakowany, oznakowany i dostarczany, 5) wolny od wad uniemożliwiających jego spożycie, 6) posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, 7) dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do spożycia, 8) tożsamy ze wskazanym w ofercie. 4. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji i z tej samej partii oraz winien być wytwarzany zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i obowiązującymi przepisami, w szczególności powinien spełniać wymogi Polskiej Normy określone w Ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych środków spożywczych. 5. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczanych towarów - zapewnienia specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonych produktów objętych zamówieniem i zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Zamawiającego, 2) przy każdorazowej dostawie - do odpowiedniego zabezpieczenie towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu; 3) w przypadku towarów dostarczanych w opakowaniach, dostarczenia zamówionej ilości towaru netto, tj. nie wliczenia wagi opakowania (np. kartony, sznurki, folie oraz siatki), w wagę zamówionego towaru, 4) odbioru pustych opakowań zbiorczych (nie dotyczy opakowań indywidualnych produktu) po dostarczonym do siedziby Zamawiającego towarze co najmniej 1 raz w tygodniu. 6. Zamawiający wymaga aby: 1) Wykonawca dokonywał nieodpłatnego użyczenia pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego - na okres do następnej dostawy, 2) dostawy towaru były realizowane najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu otrzymania pisemnego zamówienia (mail; fax) – do godziny 11.00, 3) Zamawiający zobowiązany jest wysłać zamówienia do godziny 12.00. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 będą realizowane do dwóch dni roboczych po dniu otrzymania zamówienia – do godziny 11.00, 4) Wykonawca utrzymywał w stałej gotowości do odbioru faks oraz skrzynkę poczty elektronicznej, 5) dostawy były realizowane sukcesywnie, w cenach jednostkowych określonych w Ofercie Wykonawcy (tj. w wykazie asortymentu stanowiącym Załącznik nr 1 i/lub Nr 2 i/lub Nr 3 do SIWZ), 6) w razie stwierdzenia niedoborów ilościowych lub wad w dostarczonej partii towaru Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy, a Wykonawca uzupełni niedobory ilościowe lub wymieni wadliwą partię towaru na wolną od wad w następujących terminach: a) w dniu otrzymania zgłoszenia do godziny 17.00 – jeśli zgłoszenie, o którym mowa powyżej, wpłynęło do godz. 13.00; b) w następnym dniu roboczym w godzinach 8.00 - 11.00 – jeśli zgłoszenie, o którym mowa powyżej, wpłynęło po godz. 13.00. 7. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Miejscem dostawy i wniesienia przez pracowników Wykonawcy zamawianego towaru jest siedziba Zamawiającego – DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW – KRAKÓW, UL. HELCLÓW 2 - magazyn żywnościowy Działu Obsługi Mieszkańców (piwnica). 2) Dostawy towaru będą realizowane w godzinach – od 8.00 do 11.00 we wszystkie dni robocze. 3) Towar będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy. 4) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określono we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ i będącym integralną częścią niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od każdego z Wykonawców wniesienia wadium (zgodnie z art. 45 ustawy Pzp.) 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert określonym w niniejszej SIWZ, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości zł brutto: Część I - 4 100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych). Część II - 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych). Część III - 720,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych złotych). Zamawiający informuje, że Wykonawca może dokonać wpłaty na każdą część osobno. Zamawiający dopuszcza wpłatę jednego łącznego wadium na łączną sumę wszystkich części, których dotyczy oferta. 3. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu - przelewem wpłacane na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego PKO BP SA Depozyty nr 85102028920000550205898608 Tytułem „Wadium – przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa warzyw świeżych oraz owoców dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie – Część Nr ….. i/lub …… i/lub ……” tak aby przed upływem terminu składania ofert, wadium znajdowało się na ww. rachunku. UWAGA: W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być złożone w oryginale i wystawione na Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2, 2) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, 3) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych wykonawców, 4) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6. Zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10, 12. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku niewskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 3) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pisemne Zobowiązanie innego podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 3. Formularz oferty wraz z załącznikiem – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Do Oferty należy dołączyć uzupełniony Załącznik Nr 1 do SIWZ (Część I) i/lub Załącznik Nr 2 do SIWZ (Część II) i/lub Załącznik Nr 3 do SIWZ (Część III) - stanowiący Wykaz Asortymentu. 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy). a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia Umowy; b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach