Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego, suchego, wysoko reaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim w ilości około 750 ton w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 39-120 Sędziszów Młp., 3-go Maja
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (17)2216684 , fax. (17)2216633
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  3-go Maja 11
  39-120 Sędziszów Młp., woj. podkarpackie
  tel. (17)2216684, fax. (17)2216633
  REGON: 690511170
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgkim-sedziszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego, suchego, wysoko reaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim w ilości około 750 ton w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wapna palonego-mielonego, suchego, wysoko reaktywnego o n/w parametrach z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika : - zawartość CaO – min. 93% wag, - zawartość MgO – max. 1,5% - zawartość CO2 – max. 3% - reaktywność wg PN-EN-459-2:2010 - współczynnik T 60 max 1 min. - gęstość nasypowa: 800-1000 kg/m3 - granulacja: pozostałość na sicie 0,09 mm-max. 7% o łącznej ilości 750 ton z przeznaczeniem do procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Borkowskiej 65. Poprzez sformułowanie „dostawa wapna" należy rozumieć sprzedaż wapna Zamawiającemu, jego załadunek, dowóz i rozładunek, samochodu autocysterny o pojemności max. 17 ton we wskazanym przez Zamawiającego punkcie rozładunku tj. Sędziszowie Małopolskim przy ul. Borkowskiej 65. Dostawa obejmuje również ważenie wapna przy wykonywanym załadunku. Z czynności tej będzie sporządzony stosowny dokument, który następnie zostanie przedłożony Zamawiającemu. Podane ilości wapna są ilościami przybliżonymi mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Określona ilość wapna jest ilością szacunkową w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw wapna stosownie do potrzeb. Dostarczona mniejsza ilość wapna w czasie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wykorzystanej przez Zamawiającego jego ilości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44921210-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach