Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin, bioregulatorów i nawozów dolistnych do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie wiosna-lato 2019

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny w Bartążku ogłasza przetarg

 • Adres: 10-687 Olsztyn, Bartążek, ul. Warmiński Las
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 418 663, , fax. 895 118 407
 • Data zamieszczenia: 2019-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny w Bartążku
  Bartążek, ul. Warmiński Las 46
  10-687 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 418 663, , fax. 895 118 407
  REGON: 79480000160000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ihar.edu.pl/dostawy_i_uslugi.php
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Badawczo-Rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin, bioregulatorów i nawozów dolistnych do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie wiosna-lato 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby zamawiającego środków ochrony roślin, bioregulatorów i nawozów dolistnych dla potrzeb Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny Bartążek zgodnie z informacjami podanymi w pkt 3.2. SIWZ, wskazującymi na część zamówienia, rodzaj produktu, ilość produktu oraz nazwę i minimalną zawartość substancji czynnej w g/l albo g/kg albo %. 1) Herbicyd, ilość- 133 l, 2,4-D-180 g/l , aminopyralid- 10 g/l, florasulam- 5 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 2) 2) Herbicyd, ilość- 17 l, 2,4 D- 300 g/l, florasulam- 6,25 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 3) Herbicyd- 118 l,pinoksaden 50 g/l , opakowania o poj. od 1 do 20 l, 4) Herbicyd – 7 kg, piroksysulam 50 g/kg, aminopyralid 50 g/kg, florasulam 25 g/kg, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 5) Herbicyd - 34 l, chlopyralid 267 g/l, pikloram 67 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 6) Herbicyd – 60 l, chizalofop-P-tefurylu 40 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 7) Herbicyd – 27 l, kletodym 120 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 8) Herbicyd – 7 l, metrybuzyna 600 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 9) Herbicyd – 4 l, chlomazon 480 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 10) Herbicyd – 25 l, napropamid 450g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 11) Fungicydy – 100 l, metrafenon-100 g, epoksykonazol- 83 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 12) Fungicydy – 26 l, fenpropidyna- 450 g/l, propikonazol-160 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 13) Fungicydy – 33 l, propikonazol- 250 g/l, cyprokonazol- 160 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 14) Fungicydy – 150 l, chlorotalonil- 400 g/l, azoksystrobina- 80 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 15) Fungicydy – 20 l, tiofanat metylowy -310 g, epoksykonazol -187 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 16) Fungicydy – 53 l, azoksystrobina- 250 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 17) Fungicydy – 44 l, propikonazol- 250 g, cyprokonazol- 80 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 18) Fungicydy – 52 l, prochloraz- 450 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 19) Fungicydy – 5 l, fenpropimorf- 250 g, epoksykonazol- 84 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 20) Fungicydy – 15 l, tiofanat metylowy- 310 g, epoksykonazol- 187 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 21) Fungicydy – 38 l, tebukonazol- 500 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 22) Fungicydy – 51 l, dimoksystrobina- 200 g, boskalid- 200 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 23) Fungicydy – 17 l, chlorotalonil- 500 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 24) Fungicydy – 48 l, chlorotalonil- 250 g, tetrakonazol- 62,5 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 25) Zoocydy – 9 l, deltametryna- 50 g, opakowania o poj. od 0,25 l do 5 l, 26) Zoocydy – 10 l, lambda- cyhalotryna -100 g, opakowania o poj. od 0,25 l do 5 l, 27) Zoocydy – 9 l, zeta- cypermetryna- 100 g, opakowania o poj. od 0,25 l do 5 l, 28) Zoocydy – 17 l, acetamipryd- 200 g, opakowania o poj. od 0,25 l do 5 l, 29) Regulator wzrostu do zbóż – 38 l, trineksapak etylu- 250 g, opakowania o poj. opakowania o poj. od 1 do 20 l, 30) Desykacja – 800 l, Glifosat- 360 g, opakowania o poj. 20 l lub 200 l, 31) Nawozy dolistne jednorodne – 320 kg, chelatowa forma mikroskładników o zawartości: manganu większe lub równe 5%, miedź większe lub równe 3%, cynk większe lub równe 4%, żelazo większe lub równe 0,70%, opakowania o poj. od 1 do 20 kg, 32) Nawozy dolistne jednorodne – 1000 kg, azot całkowity N większe lub równe 14%, pięciotlenek fosforu P2O5 większe lub równe 16%, tlenek potasu K2O większe lub równe 16%, opakowania o poj. od 1 do 25 kg, 33) Nawozy dolistne jednorodne – 150 l, Bor o zawartości 15% B, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 34) Nawozy dolistne jednorodne – 105 l, Mangan o zawartości 11,5% Mn, opakowania o poj. od 1 do 20 l,35) Środek pomocniczy- sklejacz do rzepaku – 102 l, Sklejacz produkowany na bazie składników pochodzenia naturalnego, polimer naturalny stosowany w dawkach na ha mniejsze lub równe 1, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 36) Adiuwant – 160 l, Adiuwant w dawce 0,15 l mniejsze lub równe 1 ha, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 37) Adiuwant – 65 l, Olej rzepakowy 85% w dawce 1,5 l /ha, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 38) Biostymulator – 220 l, Fitohormony, mikroelementy, witaminy, aminokwasy w dawce 1,0 l/ha lub 1litr większe lub równe ha, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 39) Biostymulator– 30 l, GA 142- biologicznie aktywny filtrat z alg, składników mineralnych, fosforu i potasu w dawce 1,0 l/ha, opakowania o poj. od 1 do 20 l. Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez wykonawcę produktu równoważnego w stosunku do określonego przez zamawiającego. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie towar o takim samym składzie, sposobie działania oraz zastosowaniu co produkt określony przez zamawiającego oraz o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w stosunku do produktu wymaganego przez zamawiającego. Produkt równoważny powinien pochodzić od renomowanego na rynku producenta produktów stanowiących przedmiot zamówienia. Ciężar udowodnienia równoważności produktu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca dowiedzie równoważności produktu podając w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ nazwę produktu równoważnego i dołączając do niego dokumenty potwierdzające tę równoważność. We wskazanych dokumentach wykonawca dokona porównania produktów równoważnego i zamienianego z uwzględnieniem wskazań określonych w 3.5 SIWZ. Wykonawca udzieli zamawiającemu na dostarczone produkty gwarancji wynoszącej 12 miesięcy od daty ich dostarczenia zamawiającemu. Przedmioty umowy wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu do dnia 16 kwietnia 2019 roku od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że będą one dostarczane sukcesywnie i w zależności od potrzeb zamawiającego w ww. okresie, transportem wykonawcy i na jego ryzyko. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym w pkt 3.2. SIWZ, każdy produkt stanowi jedną część, tj. łącznie 39 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert obejmujących więcej niż jedną część zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim na realizację jednej, dwóch lub więcej części niniejszego zamówienia i zaproponować dla każdej z tych części tylko jedną cenę i termin realizacji dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w ramach niniejszego warunku nie określa szczegółowo wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Oferty (Uwaga: Zamawiający wzywa do wypełnienie formularza Oferty z należytą starannością).Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego – w oryginale lub poświadczone notarialnie. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakończenia konkurencji. Niniejsze oświadczenie, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa szczegółowo w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach