Przetargi.pl
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

ZOZ Szczytno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. M. C. Skłodowskiej
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 232 146 , fax. 896 232 136
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZOZ Szczytno
  ul. M. C. Skłodowskiej 12
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 232 146, fax. 896 232 136
  REGON: 51948300500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.szczytno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika zgodnie z Zał. Nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę przedmiotu postępowania (w tym minimum jedna o wartości 50.000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach