Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa środków czystości, sprzętu gospodarczego, papieru toaletowego oraz ręczników papierowych

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53/55
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3120920 , fax. 071 3121498
 • Data zamieszczenia: 2013-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej
  ul. Prusicka 53/55
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3120920, fax. 071 3121498
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-trzebnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa środków czystości, sprzętu gospodarczego, papieru toaletowego oraz ręczników papierowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości, sprzętu gospodarczego, papieru toaletowego oraz ręczników papierowych przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy, wg potrzeb Zamawiającego. Szczegółowy opis stanowi zał. nr 2 do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość Pakietów. Zamawiający zastrzega jednak składanie ofert przez Wykonawcę na całość asortymentu w danym Pakiecie. Szczegółowy opis stanowi zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. 3. Kod CPV: 33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rak i serwety, 39800000-0 Środki czyszczące i polerujące 39224300-1 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym. 3. Przedmiot zamówienia powinien posiadać odpowiednie atesty higieniczne, tj. odpowiednie dokumenty poświadczające, zaświadczające, że spełniają one aktualnie wymagane prawem normy dla środków czyszczących, konserwujących czy zapachowych proponowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. 4. Termin ważności dostarczanych środków czystości nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia w miejscu dostawy, tj. w Magazynie Gospodarczym w siedzibie Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem, itp. Niedopuszczalne jest dostarczenie przedmiotu zamówienia zawilgoconego, zamrożonego lub przegrzanego. Wykonawca ma obowiązek przechowywania towaru w magazynie o odpowiedniej temperaturze i wilgotności zgodnej z zaleceniami producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337600005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w kwocie: Pakiet 1 - 470,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych) Pakiet 2- 1720,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-trzebnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach