Przetargi.pl
Dostawa artykułów gospodarczych - ręczniki papierowe składane i w roli oraz papier toaletowy dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7537286 , fax. 75 7543883
 • Data zamieszczenia: 2014-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
  ul. Ogińskiego 6 6
  58-506 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7537286, fax. 75 7543883
  REGON: 00029364000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów gospodarczych - ręczniki papierowe składane i w roli oraz papier toaletowy dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów gospodarczych - ręczniki papierowe składane i w roli oraz papier toaletowy tzn.: Pakiet nr 1 -ręczniki papierowe składane CPV 33.76.00.00-5 Pakiet nr 2- papier toaletowy CPV 33.76.00.00-5 Pakiet nr 3 - ręczniki papierowe w roli CPV 33.76.00.00-5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337600005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta ma być zabezpieczona wadium : Pakiet nr 1- 2 174,00 zł. Pakiet nr 2- 940,00 zł. Pakiet nr 3- 1 942,00 zł. a) wadium ma być wniesione do dnia 02.12.2014 r. do godziny 10.00 w poniższych formach : - w pieniądzu PLN ( na konto : 23 1020 2137 0000 9702 0129 1483) - w poręczeniach bankowych - w gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zmian.) .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.jgora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach