Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 44-102 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH
  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
  44-102 Gliwice, woj. śląskie
  REGON: 00028836600028
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.io.gliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Specjalistyczne środki do podłóg, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 SAC stanowiącym załącznik do SWZŚrodek do nabłyszczania powierzchni II, zgodnie z załącznikiem nr 2.2 SAC stanowiącym załącznik do SWZŚrodki czystości ogólnego zastosowania, zgodnie z załącznikiem nr 2.3 SAC stanowiącym załącznik do SWZObuwie jednorazowe foliowe, zgodnie z załącznikiem nr 2.4 SAC stanowiącym załącznik do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39831300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną