Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa rur i armatury wodociągowej na potrzeby Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych ogłasza przetarg

 • Adres: 42-470 Siewierz, Ściegna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 6741338 , fax. 0-32 6741338
 • Data zamieszczenia: 2021-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
  Ściegna 9
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 0-32 6741338, fax. 0-32 6741338
  REGON: 27237888000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuwik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa rur i armatury wodociągowej na potrzeby Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy rur i armatury wodociągowej do siedziby Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu. Szczegółowy zakres dostaw objętych przedmiotem zamówienia został określony w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania rur i armatury objętych przedmiotem zamówienia fabrycznie nowych. Każdy typ asortymentu winien pochodzić od jednego producenta. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu z odpowiednią metką lub etykietą. Dostarczany przedmiot musi posiadać aktualne certyfikaty, atesty higieniczne na wyroby przeznaczone do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia oraz deklaracje zgodności. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności oraz karty katalogowej produktu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego przez okres realizacji umowy. Szczegółowy zakres każdorazowej dostawy obejmujący przedmiot oraz ilość dostawy zostanie określony przez Zamawiającego w pisemnym (faks, e-mail) lub telefonicznym zleceniu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego asortymentu w terminie 24 godzin od złożonego przez Zamawiającego zlecenia. 4. Dostawy przedmiotu umowy winny odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7.00 do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku. 5. Towar dostarczany będzie na ryzyko Wykonawcy transportem gwarantującym zachowanie jego należytej jakości. Koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 6. Ilości zamawianych materiałów podane są w sposób szacunkowy (wg załącznika nr 3 do specyfikacji). Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówienia w zmniejszonych ilościach, całkowitej rezygnacji z dokonania zamówienia niektórych artykułów bądź zwiększenia ilości niektórych dostaw. 7. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z parametrami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji, lub dostarczenia przedmiotu wadliwego Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany w ciągu 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością dostaw objętych niniejszym zamówieniem. 9. Wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe dostaw objętych przedmiotem zamówienia określone w kalkulacji cenowej zgodnie z faktycznie dostarczoną ilością potwierdzoną przez Zamawiającego. 10. Warunki płatności: przelew 30 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44163000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach