Przetargi.pl
„Budowa siłowni przy ul. Klubowej”

Miasto Jastrzębie Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 47 85 133 , fax. 32 47 85 350
 • Data zamieszczenia: 2021-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jastrzębie Zdrój
  Al. Józefa Piłsudskiego 60
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 47 85 133, fax. 32 47 85 350
  REGON: 27625535800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa siłowni przy ul. Klubowej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac związanych z budową zewnętrznej siłowni wraz z oświetleniem zlokalizowanej na działce nr 303/14 przy ul. Klubowej w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a)roboty ziemne, b)wykonanie oświetlenia zewnętrznego, c)wykonanie nawierzchni z kostki granitowej d)dostawę i montaż wraz z fundamentowaniem: - urządzenia z funkcją „Rowerek” – 1 szt. - urządzenia z funkcją „Ławeczka” – 1 szt. - urządzenia z funkcją „Wypychacz” – 1 szt. - urządzenia z funkcją „Wioślarz” – 1 szt. - urządzenia z funkcją „Orbitrek” – 1 szt. - urządzenia z funkcją „Wyciąg górny” – 1 szt. - urządzenia z funkcją „”Stepper” – 1 szt. - urządzenia z funkcją „”Biegacz” – 1 szt. - tablicy informacyjno-regulaminowa – 1 szt. - ławki z oparciem – 2 szt. - kosza na odpadki – 2 szt. e)roboty wykończeniowe, obsiewanie terenu trawą, Inwestycja winna być zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną pt.: „Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Klubowej na dz. nr 303/14 wraz z jej odwodnieniem”. Szczegółowy zakres robót opisany został w OPZ stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach