Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadów na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Siemiatyczach

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 552 577 , fax. 856 552 754
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
  ul. Armii Krajowej 26
  17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie
  tel. 856 552 577, fax. 856 552 754
  REGON: 50243985000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pksiemiatycze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadów na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Siemiatyczach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadów na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Siemiatyczach w 2020 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia. 3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia - Siemiatycze, ul. Kościuszki 85. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24542000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach