Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego dla Urzędu Miasta Zduńska Wola

Miasto Zduńska Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 825 02 00 , fax. 43 825 02 02
 • Data zamieszczenia: 2021-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zduńska Wola
  ul. Stefana Złotnickiego 12
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 43 825 02 00, fax. 43 825 02 02
  REGON: 59842800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego dla Urzędu Miasta Zduńska Wola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru kserograficznego dla Urzędu Miasta Zduńska Wola w 2021 r. a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem asortymentowego i ilościowego zakresu zamówienia, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularzu Ofertowym. b) Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego. Ofertę należy złożyć na wszystkie elementy wymienione w wykazie artykułów - Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy. Pominięcie którejkolwiek z pozycji wymienionych w załączniku skutkować będzie odrzuceniem oferty. c) Przez „produkt fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie produkt wykonany z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, wolny od wad technicznych, kompletny, w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym, z widocznym terminem przydatności do użytku. d) Dostawa papieru kserograficznego będzie się odbywać sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, zgodnie z określoną ilością oraz charakterystyką zamawianego asortymentu. Papier kserograficzny przy każdorazowym dostarczeniu do siedziby Zamawiającego powinien być opakowany w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem i zamoczeniem. e) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego w zadeklarowanym (w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu Ofertowym) terminie nie dłuższym niż 3 dni ROBOCZE od dnia złożenia zamówienia w dowolnej formie: pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną pod adres, numer faks, e-mail wskazany przez Wykonawcę. Wszelkie koszty transportu, koszty ubezpieczenia oraz opakowania materiałów na czas trwania transportu do miejsca dostarczenia ponosi Wykonawca. 2. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości papieru kserograficznego wyszczególnione w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu Ofertowym będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w tym Załączniku. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie przedmiotu zamówienia w ilościach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu Ofertowym. 3. Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych formatów papieru kserograficznego - Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy mają charakter szacunkowy, stanowią element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do realizacji przedmiotu zamówienia w podanych ilościach. 4. Minimalny okres gwarancji na dostarczone artykuły objęte przedmiotem zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 5. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż jakość dostarczonych artykułów niekorzystnie odbiega od parametrów wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien artykuł oferowany w asortymencie, którego żądanie dotyczy, wymienić na spełniający wymagania Zamawiającego bez zmiany ceny, w terminie do 3 dni roboczych Zamawiającego (tj. poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 15:00) licząc od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 6. Dostawa winna być realizowana w dni robocze Zamawiającego, tj. poniedziałek – piątek w godzinach 08:00 – 15:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczonego towaru w obecności dostawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197630-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach