Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa paliwa z dowozem do zakładowej stacji paliw Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 28100 Busko-Zdrój, ul. Łagiewnicka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 782 477 , fax. 413 784 944
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Łagiewnicka 25
  28100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 782 477, fax. 413 784 944
  REGON: 26024857200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgkbusko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa paliwa z dowozem do zakładowej stacji paliw Zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa z dowozem do zakładowej stacji paliw Zamawiającego. 1) olej napędowy - 195 000 l 2) etylina bezołowiowa Pb/95- 3 000 l
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień - koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. 2018.755 t.j. w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca powoła się na zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego, zamawiający zażąda złożenia dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, tj. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oraz dokumenty o wskazane powyżej, SIWZ, a także w zakresie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach