Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu”

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu ogłasza przetarg

 • Adres: 19110 Goniądz, ul. Kościuszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 738 08 46 , fax. 85 738 08 46
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
  ul. Kościuszki 21
  19110 Goniądz, woj. podlaskie
  tel. 85 738 08 46, fax. 85 738 08 46
  REGON: 95218900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON do pojazdów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w ilościach stosownie do potrzeb Zamawiającego. 1) Zamówienie będzie realizowane w postaci świadczeń cząstkowych sprzedaży i tankowania w ilościach pokrywających bieżące potrzeby Zamawiającego na podstawie jego jednostronnych dyspozycji. 2) Zamawiający wymaga, aby miejscem realizacji dostaw była co najmniej jedna stacja położona w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, zapewniająca możliwość tankowania paliwa (ON, Pb 95) z dystrybutora dystrybutora minimum w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00. 3) Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. Tankowania będą się odbywały bezpośrednio do pojazdów służbowych Zamawiającego. 4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwa spełniające wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680). Oferowane produkty paliwowe muszą spełniać normy PN-EN228: 2013-04, PN-EN 590:2013-12. 5) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże certyfikat jakości paliwa oraz dokument określający źródło paliwa. 6) Przewidywane zapotrzebowanie na zakup paliwa: a. olej napędowy ON – 30 000 litrów. b. benzyna bezołowiowa Pb 95 – 7 000 litrów 7) Określone w pkt 6 ilości paliw płynnych są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy zawartej w wyniku zamówienia publicznego. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 9) W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 10) Zamawiający nie przewiduje użycia kart paliwowych. 11) Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT w wersji papierowej, wystawionej na koniec każdego miesiąca, wraz z dołączoną asygnatą rozchodową, zawierającą co najmniej: datę i godzinę tankowania, nazwisko i imię kierowcy, markę i numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj i ilość pobranego paliwa oraz podpis odbierającego paliwo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach