Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę elementów wyposażenia i akcesoriów oraz drobnej aparatury medycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15471 Białystok, ul. Fabryczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 8693550, 8694550 , fax. 858 693 566
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku
  ul. Fabryczna 27
  15471 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 8693550, 8694550, fax. 858 693 566
  REGON: 5063792200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę elementów wyposażenia i akcesoriów oraz drobnej aparatury medycznej
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  elementy wyposażenia, akcesoria oraz drobna aparatury medycznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona kwotą wadium: Pakiet nr wadium 1 10,00 2 1 285,00 3 10,00 4 50,00 5 185,00 6 85,00 7 245,00 8 305,00 9 8,00 10 185,00 11 40,00 12 15,00 13 615,00 14 50,00 15 8,00 16 20,00 17 145,00 18 640,00 19 155,00 20 240,00 21 8,00 22 60,00 23 3,00 24 360,00 25 35,00 26 95,00 27 30,00 28 15,00 29 160,00 30 830,00 31 15,00 32 15,00 33 140,00 34 80,00 35 10,00 36 90,00 37 1 300,00 Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późn.zmian.) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy 84 1130 1059 0017 3261 0420 0002 Bank Gospodarstwa Krajowego. Za skuteczne wniesienie wadium przelewem Zamawiający uważa wadium, które wpłynie na w/w rachunek przed upływem składania ofert W przypadku wybrania formy wadium w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca oryginał składa w oddzielnej odpowiednio oznakowanej kopercie dołączonej do oferty, kopię zamieszcza w ofercie. Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych mają być udzielone do końca terminu związania ofertą. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach