Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa paliw ciekłych

URZĄD GMINY SOSNOWICA ogłasza przetarg

 • Adres: 21-230 Sosnowica, ul. Spokojna 10
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: URZĄD GMINY SOSNOWICA
  ul. Spokojna 10
  21-230 Sosnowica, woj. lubelskie
  REGON: 000545797
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowa.sosnowica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa paliw ciekłych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego, opałowego, lekkiegoSukcesywna dostawa oleju napędowego standardowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający wymaga potwierdzenia warunku w ww. zakresie. Zamawiający uzna , że Wykonawca spełnia warunek w ww zakresie jeżeli wykonawca posiada koncesję ważną przez cały czas trwania umowy uprawniającą do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymaganą przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Paliwo energetyczne w zakresie obrotu paliwami będącymi przedmiotem zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach