Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych KOMUNALNI Spółka z o.o. w Dobiegniewie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI" Spółka z o.o. w Dobiegniewie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-520 Dobiegniew, ul. Poznańska 8
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7611052 , fax. 095 7611054
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI" Spółka z o.o. w Dobiegniewie
  ul. Poznańska 8 8
  66-520 Dobiegniew, woj. lubuskie
  tel. 095 7611052, fax. 095 7611054
  REGON: 21001944500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych KOMUNALNI Spółka z o.o. w Dobiegniewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla Orzech II i eko - groszku w okresie grzewczym 2015/2016. Wymieniony poniżej materiał musi być dostarczony według parametrów, norm i okresów wyszczególnionych poniżej. Węgiel Orzech II 1075 t (+/- 20%), eko - groszek 25 t ( +/- 20%). Część I zamówienia Dostawa węgla Orzech II transportem kołowym na place składowe Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych KOMUNALNI Sp. z o.o.: Szkolna, Mickiewicza i Nowomłyńska - Dobiegniew, Radęcin - Kowalec. Węgiel Orzech II - wartość opałowa min. 29 000 kJ/kg Miejsce dostawy/ ilość w tonach VIII IX X XI XII I II III IV Razem SZKOLNA - 25 25 75 75 100 100 100 25 525 MICKIEWICZA 25 - 25 25 25 25 25 25 25 200 NOWOMŁYŃSKA (Oczyszczalnia) - 25 25 25 25 25 25 - - 150 RADĘCIN KOWALEC 25 - 25 25 25 25 25 25 25 200 Razem 50 50 100 150 150 175 175 150 75 1075 Zakres zamówienia obejmuje: Węgiel Orzech II o parametrach: a) wartość opałowa - min. 29 000 kJ/kg b) popiół - do 8 % c) siarka - do 0,6% d) granulacja - 50-25 mm e) części lotne - min 32% f) wilgotność całkowita - do 10% Część II zamówienia Dostawa eko - groszku transportem kołowym na plac składowy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych KOMUNALNI Sp. z o. o. Poznańska 8a Dobiegniew Eko - groszek - wartość opałowa 26 000 kJ/kg Miejsce dostawy/ ilość w tonach VIII IX X XI XII I II III IV POZNAŃSKA 8a 25 Zakres zamówienia obejmuje: Eko - groszek o parametrach: a) wartość opałowa - min. 26 000 kJ/kg b) popiół - do 10% c) siarka - do 0,6% d) granulacja - od 8 -25 mm e) wilgotność całkowita - do 10% f) spiekalność - RI<20 Certyfikaty Wymagane jest załączenie do oferty certyfikatów jakości oferowanych przez Wykonawcę asortymentów węgla. Wykonawca będzie zobowiązany również do dostarczenia kopii certyfikatu jakości wystawionego przez producenta do każdej dostawy. Certyfikaty, o których mowa wyżej muszą zawierać następujące dane: a) wyniki badań wystawione przez laboratorium, które określają: - wartość opałową w stanie roboczym (kJ/kg), - wartość opałową przy 10% wilgotności (kj/kg), - całkowita zawartość wilgoci w stanie roboczym (%), - zawartość siarki (%), - sortyment b) datę wysyłki, c) klasę węgla, d) tonaż, e) datę badania 4.5 Dostawy opału odbywać się będą w godz. 7.oo - 14.oo w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na zgłoszenie telefoniczne przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, transportem Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia. Podana ilość w okresie trwania umowy może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia dodatkowego zamówienia pomiędzy partiami podanymi w harmonogramie dostaw. Przedmiot główny zamówienia zakwalifikowano we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod nr: 09.11.12.10-5 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp, do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium tylko dla części I - Dostawa węgla Orzech II transportem kołowym na place składowe Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych KOMUNALNI Sp. z o.o.: Szkolna, Mickiewicza i Nowomłyńska - Dobiegniew, Radęcin - Kowalec. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). 9.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 85 1240 3637 1111 0000 4054 2742 Bank Pekao S.A. I O/Choszczno b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 9.3 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 11.2.a) rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzyma wadium także w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobiegniew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach