Przetargi.pl
Dostawa licencji oprogramowania dla Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami (ESZD), oprogramowania finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego wraz z obsługą magazynu i sprzedaży oraz ewidencją środków trwałych, oprogramowania do prowadzenia statystyki medycznej PSSE wraz z wdro-żeniem oraz zapewnieniem serwisu gwarancyjnego

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 325-46-71 , fax. 68 351 47 96
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze
  ul. Jasna 10 10
  65-470 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 325-46-71, fax. 68 351 47 96
  REGON: 97077759400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji oprogramowania dla Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami (ESZD), oprogramowania finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego wraz z obsługą magazynu i sprzedaży oraz ewidencją środków trwałych, oprogramowania do prowadzenia statystyki medycznej PSSE wraz z wdro-żeniem oraz zapewnieniem serwisu gwarancyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę licencji oprogramowania Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami, dostawę licencji oprogramowania finansowo - księgowego i kadrowo - płacowego wraz z obsługą magazynu oraz ewidencją środków trwałych, dostawę licencji oprogramowania do prowadzenia statystyki medycznej, usługę polegającą na zapewnieniu Serwisu Gwarancyjnego na warunkach określonych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302482001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składając ofertę Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 1 00,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną