Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych

Gmina Lichnowy ogłasza przetarg

 • Adres: 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 712 723 , fax. 552 712 723
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lichnowy
  ul. Tczewska 6
  82-224 Lichnowy, woj. pomorskie
  tel. 552 712 723, fax. 552 712 723
  REGON: 17074784000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lichnowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą opału do Urzędu Gminy w Lichnowach oraz jednostek organizacyjnych. Wykaz podmiotów z podaniem rodzaju opału, szacunkowej ilości opału i przewidywanych terminów dostaw stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. Łączna szacunkowa ilość opału wynosi: Węgiel orzech 10 ton Węgiel groszek 3 tony Koks orzech gruby 50 ton Ekogroszek 247 ton Ekogroszek w workach – 6 ton (240 worków) Miał węglowy 18 ton Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększania lub zmniejszania wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania określonego w SIWZ o 20 %. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb – na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego potwierdzone faxem lub emailem, najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem dostawy. Wykonawca do każdej dostawy musi załączyć aktualne świadectwo jakości lub równoważny dokument przedstawiając parametry dostarczanego opału nie gorsze niż określone w ofercie. W przypadku dostarczenia opału bez dokumentu, o którym mowa wyżej Zamawiający odmówi przyjęcia. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar transportem firmy w godzinach 8.00 do 15.00 w dniu roboczym. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach nie jest zwolniony z opodatkowania podatkiem akcyzowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wykonawcy przysługuje prawo do dokonania zmiany formy wniesionego wadium na każdym etapie prowadzonego postępowania. Wadium w wysokości 5 000,00 zł zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) składane w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego BS Malbork o/Szymankowo nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012. Wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej, Zamawiający wymaga, aby oryginał wadium został dołączony do oferty, w sposób umożliwiający oddzielenie dokumentu od całości oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument ten należy złożyć jeżeli wykonawca polega na doświadczeniu potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Opcjonalnie: pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składają dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach