Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ciechanowiec

Gmina Ciechanowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 771 145 , fax. 862 771 066
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ciechanowiec
  ul. Mickiewicza 1
  18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
  tel. 862 771 145, fax. 862 771 066
  REGON: 450670150
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ciechanowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ciechanowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w szacunkowej ilości około 160 000 litrów (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy litrów) w okresie 04.02.2019r. – 28.02.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ciechanowiec które są wymienione w SIWZ na stronie http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/Zam_publiczne/zamowienia-publiczne-2019.html Faktyczna ilość zamówionego oleju opałowego uzależniona będzie od warunków atmosferycznych oraz potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupionego oleju opałowego ze względu na faktyczne zużycie. Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024:2011 oraz Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. 2016 poz. 2008). Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz i pompę ssąco-tłoczącą. Olej opałowy lekki należy dostarczać z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych. Wykonawca będzie realizował dostawy na własny koszt i ryzyko do momentu napełnienia zbiorników na olej i odebrania przez jednostki podległe Zamawiającego partii oleju opałowego poprzez potwierdzenie odbioru na dokumencie przewozowym i protokole odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie ważnej koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz Ofertowy który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach