Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 15-337 Białystok, Pułaskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7465505 , fax. 85 7465630
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
  Pułaskiego 25
  15-337 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 7465505, fax. 85 7465630
  REGON: 36706616700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 25, o parametrach nie gorszych niż: 1) gęstość w temp. 150C - max 860 kg/m3 2) wartość opałowa - min 42.6 MJ/kg 3) lepkość kinematyczna - max 6 mm2/s 4) pozostałość po spopieleniu - max 0.01 % (m/m) 5) zawartość siarki - max 0.1 % (m/m) 6) zawartość wody - max 200 mg/kg 2. Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie lekkiego oleju opałowego oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2008) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1822). 3. Zamawiający przewiduje następujące zapotrzebowanie na lekki olej opałowy, będący przedmiotem zamówienia, w okresie obowiązywania umowy: 1) w ramach zamówienia podstawowego – ilość minimalna (gwarantowana) – 80 000 litrów. 2) w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp - możliwość zwiększenia ilości o maksymalnie 40 000 litrów, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy zł). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w PEKAO Bank Polski S.A. nr 56 1240 5211 1111 0010 4684 1046, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: „wadium – dostawa oleju”. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach (oryginał) można złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat szkoły), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał dokumentu wadium załączyć do oferty (luzem), a kopię dokumentu wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca winien wykazać, iż posiada aktualną koncesję uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdz. VII SIWZ (na lub wg zał. nr 2 do SIWZ) - składa każdy z Wykonawców - do oferty, 2) dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ - składa każdy z Wykonawców – na wezwanie Zamawiającego (oferta oceniona najwyżej), 3) dokument, o którym mowa w rozdz. IX SIWZ - składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V pkt 1 ppkt 1 SIWZ - na wezwanie Zamawiającego (oferta oceniona najwyżej). 2. Wykonawca (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - - każdy z Wykonawców), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu (na lub wg zał. nr 3 do SIWZ). 3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach