Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju napędowego do stacji paliw znajdującej się na terenie bazy PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. w Będzinie przy ul. Paryskiej 11 w roku 2020.

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. Paryska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2675275 w. 29 267-55-15 , fax. 322 673 617
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o.
  ul. Paryska 11
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 032 2675275 w. 29 267-55-15, fax. 322 673 617
  REGON: 34530090000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.interpromex.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju napędowego do stacji paliw znajdującej się na terenie bazy PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. w Będzinie przy ul. Paryskiej 11 w roku 2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego do zakładowej stacji paliw (dwa zbiorniki po 5 m3) zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Paryskiej 11, przeznaczonego do samochodów użytkowanych przez Zamawiającego w ilości 165 m3 w ciągu roku tj. ok. 13,75 m3 miesięcznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości: 13 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach