Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa mrożonek dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu – część nr 5”

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W TURZU ogłasza przetarg

 • Adres: 83-113 Turze, ul. Kościelna 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 536 77 26
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W TURZU
  ul. Kościelna 7
  83-113 Turze, woj. pomorskie
  tel. 58 536 77 26
  REGON: 191236042
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkiwturze.szkolnastrona.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa mrożonek dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu – część nr 5”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 2 do Zaproszenia tj. projekt umowy oraz wykazie asortymentu załącznik nr 3 do Zaproszenia (tzw. Formularz cenowy) będącego przedmiotem zamówienia w części nr 5, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15896000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach