Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika ogłasza przetarg

 • Adres: 31-503 Kraków, ul. Strzelecka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6198601 , fax. 12 6198668
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika
  ul. Strzelecka 2
  31-503 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6198601, fax. 12 6198668
  REGON: 00029858300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzieciecyszpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku w ramach 5 pakietów, szczegółowo opisanego w zał. nr 1B do SIWZ pn. Formularz cenowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również towarem) częściami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie jednakże nie dłuższym niż 4 dni od daty złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 3. Zamawiający składać będzie zamówienie faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie każde zamówienie faksem na nr +48 12/431-28-98 lub e-mailem na adres: apteka@dzieciecyszpital.pl. 4. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt wykonawcy, który należy uwzględnić w cenie oferty. 5. Miejsce dostaw: Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach