Przetargi.pl
„Przebudowa ciągu wyrobisk na poz. VII na zachód - podłużnia Layer i poprzecznia Layer IV - Etap I"

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 278 71 11, 12 278 71 36 , fax. 122 787 110
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 278 71 11, 12 278 71 36, fax. 122 787 110
  REGON: 00004168300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna - Górnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa ciągu wyrobisk na poz. VII na zachód - podłużnia Layer i poprzecznia Layer IV - Etap I"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót górniczych obejmujących przebudowę ciągu wyrobisk na poziomie VII na zachód - podłużnia Layer i poprzecznia Layer IV (odcinek 1-15) w podziemnej części Kopalni Soli „Wieliczka” – Etap I, zwanych dalej „robotami górniczymi”. 2. Zakres prac w ramach robót górniczych. W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany: 1) zorganizować plac (rejon) robót, 2) opracować technologię wykonywania robót, 3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych, 4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych, 5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi, 6) zapewnić obsługę mierniczą, 7) zrealizować roboty górnicze. 3. Wykonanie górniczych robót. 3.1. Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z: 1) dokumentacją projektową pod nazwą: „Projekt techniczny przebudowy i zabezpieczenia ciągu wyrobisk na poziomie VII kopalni: podłużnia Layer (z dojściem do komory Layer 2 (dawniej Fornalska 2)), poprzecznia Layer IV, chodnik VII-634, poprzecznia Layer VII” sporządzoną przez Projekty Górnicze Stanisław Lasek, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Pozwoleniem nr 7/19 Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych z dnia 27.02.2019 roku, znak: DK-453-9/19, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka” S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ, 5) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ, 6) Weryfikacją instrukcji stosowania obudowy kotwiowej w Kopalni Soli „Wieliczka” z września 2016 r., stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ, 7) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ, 8) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac na wysokości z wykorzystaniem rusztowania warszawskiego w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka” stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, 9) Zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/48/2019 z dnia 15.05.2019r. w sprawie doboru obudowy dla wyrobisk w Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych, 10) Zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/3/2018 z dnia 12.01.2018r. w sprawie ilości oraz lokalizacji pomieszczeń i urządzeń do zaspokajania potrzeb higieniczno-sanitarnych, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, 11) Zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24.04.2018r., stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. 3.2. Szacunkowy zakres robót górniczych określa przedmiar stanowiący załącznik nr 13 do wzoru umowy. 3.3. Wykonawca może zrealizować większą ilość poszczególnego rodzaju robót określonych w przedmiarze, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przewidywanej konieczności realizacji większej ilości poszczególnych rodzajów robót określonych w przedmiarze. Celem wykonania większej ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze, niezbędne jest uprzednie dokonanie zmiany umowy zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy. 3.4. Wykonawca zrealizuje mniejszą ilość poszczególnego rodzaju robót, określonych w przedmiarze, jeżeli ich wykonanie nie będzie konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie, wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.1. 5. Obowiązek zatrudniania przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób wykonujących roboty górnicze, z wyłączeniem osób dozoru ruchu zakładu, wyłącznie na podstawie umów o pracę (szczegółowe zapisy zostały zawarte w § 36 wzoru umowy). Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 19 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45255500-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach