Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-600 Koło, ul. Poniatowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 626 100, , fax. 632 720 850
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Poniatowskiego 25
  62-600 Koło, woj. wielkopolskie
  tel. 632 626 100, , fax. 632 720 850
  REGON: 30855400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozkolo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów szewnych dla potrzeb SPZOZ w Kole.Szczegółowy opis wymagań i parametrów jakościowych, szacunkowe zestawienie ilościowe materiałów objętych przedmiotem zamówienia określają pozycje wymienione w druku Formularz Cenowy. Szczegółowy opis wykonania zamówienia został opisany w druku Projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Druk Oferta, 2. Druk - Formularz cenowy, 3. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji, 4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach