Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Kościelec Kolonia - Aleksandrów

Gmina Mycielin ogłasza przetarg

 • Adres: 62-831 Mycielin, Słuszków
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7613123, 7513419, , fax. 62 7613181
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mycielin
  Słuszków 27
  62-831 Mycielin, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7613123, 7513419, , fax. 62 7613181
  REGON: 25085546900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mycielin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Kościelec Kolonia - Aleksandrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje ‘Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Kościelec Kolonia - Aleksandrów z nawierzchni gruntowej na asfaltową na długości 850,00 mb i szerokości jezdni 4,0 m. Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów, roboty ziemne roboty powierzchniowe – poszerzenie jezdni, roboty nawierzchniowe, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe. Parametry techniczne: - klasa drogi: D (dojazdowa), - dostępność: nieograniczona, - kategoria ruchu; KR1, - prędkość projektowana – 30 km/h, - szerokość jezdni: 4,0 m - szerokość pobocza: 2x0,75 m, - powierzchnia nawierzchni asfaltowej; 3460 m2. 2.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót , a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. W przypadku prowadzenia prac na całej szerokości jezdni, wykonawca zobowiązany jest zapewnić i oznaczyć objazd robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 2.2.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy – maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pomocniczo w przedmiarze robót, formularzu cenowym. Uwaga: dołączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji projektowej, STWIORB i zapisów SIWZ. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. Wykonawca na własny koszt musi wykonać następujące dokumenty: dokumentację powykonawczą, kosztorys powykonawczy na cały przedmiot zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.). Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. 4. Jeżeli na rysunkach, w STWiORB oraz w przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a w odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarze robót. 5.1. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierowników robót, geodety. 5.2. Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a - na podstawie umowy o pracę Wykonawca w terminie jednego tygodnia od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. 5.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli na placu budowy czy czynności w zakresie realizacji zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 5.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2. oraz 5.3. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. 5.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony formularz oferty - zał nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony formularz cenowy - zał nr 8 do SIWZ 3. Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy). 4.Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (składane w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 22a ustawy Pzp). 5.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach