Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego i kopiującego w 2023/2024 (1) oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kartuzach (2)

POWIAT KARTUSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 380-21-76
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT KARTUSKI
  ul. Dworcowa 1
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 380-21-76
  REGON: 191674865
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kartuskipowiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego i kopiującego w 2023/2024 (1) oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kartuzach (2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego i kopiującego dla Starostwa Powiatowego w Kartuzach w roku 2023/2024 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.Część 2 zamówienia – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach