Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla ITP MOB w Jaworkach

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 05-090 Falenty, Aleja Hrabska 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 628 37 63
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
  Aleja Hrabska 3
  05-090 Falenty, woj. mazowieckie
  tel. (22) 628 37 63
  REGON: 142173348
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instyutut Naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla ITP MOB w Jaworkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - PIB, Małopolskiego Ośrodka Badawczego w Jaworkach w ilości całkowitej 5 000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 57 pkt. 2 Pzp t.j.:a) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają ważną koncesję, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.) w zakresie obrotu paliwami objętym niniejszym zamówieniem;b) posiadają zdolność ekonomiczną i finansową niezbędną do realizacji zamówienia. Zamawianie nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególnyc) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz potencjał techniczny, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1, pkt. 4 Pzp
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach