Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa, instalacja i uruchomienie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Adres: 45040 Opole, Pl. Kopernika
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2016-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika
  45040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 138200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa, instalacja i uruchomienie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, instalacja i uruchomienie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego z podziałem na części: 1.1. Część 1: Sukcesywna dostawa drukarek dla Uniwersytetu Opolskiego. 1.2. Część 2: Sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Uniwersytetu Opolskiego. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawarte w folderach nr 1A i 1B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30121100-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach