Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach: nr 2 do SIWZ (Arkusz asortymentowo – cenowy), nr 3 do SIWZ (Opis wykonania mebli – wymagania Zamawiającego). Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz by spełniał wymogi zawarte w załącznikach: nr 2, nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ) – wypełniony przez Wykonawcę, 2) Arkusz asortymentowo – cenowy mebli (załącznik nr 2 do SIWZ) – wypełniony przez Wykonawcę, 3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ) – wypełniony przez Wykonawcę, 4) Oświadczenia wymienione w Rozdziale VII pkt 1-4 niniejszej SIWZ, 5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach