Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa gazu grzewczego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie - II”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W GŁOWNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 95-015 Głowno, ul. gen. Władysława Andersa 37
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W GŁOWNIE
  ul. gen. Władysława Andersa 37
  95-015 Głowno, woj. łódzkie
  REGON: 000732281
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa gazu grzewczego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie - II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do siedziby Zamawiającego gazu propan – PN – C- 96008:1998, opisanego kodem CN 27111294 – w ilości do 95 000 litrów.3.2. Ilość podana powyżej jest wielkością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Minimalna gwarantowana wielkość zamówienia wynosi: gaz propan – 50 000 litrów. 3.3. Miejsce odbioru gazu: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głownie, ul. Gen. Andersa 37, 95-015 Głowno. Planowane zużycie gazu w ciągu roku – 95 000 litrów.3.4. Dostawy odbywać się będą w dni robocze, w godzinach ustalonych z Zamawiającym, po wcześniejszym powiadomieniu o planowanej dostawie, transportem zapewnionym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 3.5. Dostawa ze względu na utrudniony dojazd może odbywać się samochodami o pojemności cysterny do 27.000 tys. litrów. 3.6. Realizacja sukcesywnych dostaw nastąpi przez dostawę gazu propan na podstawie poszczególnych zleceń przekazywanych przez Zamawiającego, w ilościach nie mniejszych niż 4.000 litrów. 3.7. Dostarczany gaz musi posiadać parametry techniczne zgodnie z normą PN-C-96008:1998 oraz spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2016 r. poz. 540) oraz musi być opisany kodem CN 27111294. 3.8. Na potwierdzenie jakości przedmiotu zamówienia wraz z dostawą Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenie/Certyfikat na potwierdzenie spełniania parametrów gazu, o ile Zamawiający wezwie do złożenia oświadczenia/Certyfikatu/świadectwa jakości. 3.9. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 3.10. Zamawiający informuje, że jest zwolniony z akcyzy za dostarczany gaz. 3.11. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09122100-1 propan 3.12. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczony gaz do celów grzewczych gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostawy.3.13. Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, to jest zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09122100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach