Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku”

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Chopina 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Chopina 8
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 000329964
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, to jest:1) Krytej Pływalni Delfin, ul. Chopina 10, 87-800 Włocławek2) Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego, ul. Wysoka 12, 87-800 Włocławek.2. Sukcesywna dostawa odbywać się będzie poprzez złożenie zamówienia wykonawcy drogą e-mail lub telefonicznie. Przewidziany czas dostawy dla Wykonawcy od złożenia zamówienia przez Zamawiającego to: 24 godziny lub 48 godzin lub 72 godzin.Czas dostawy stanowi kryterium oceny ofert.3. Zamawiający, zależnie od bieżących potrzeb zastrzega sobie możliwość do:1) zmniejszenia o 20% łącznej ilości Przedmiotu zamówienia. W przypadku ograniczenia ilości Przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze;2) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ustawy pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.a) W przypadku jeśli w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia okaże się, że wymagane jest zapewnienie zwiększonej ilości dostaw Przedmiotu zamówienia (każdego z asortymentu) niezbędnego do realizacji świadczonych przez Zamawiającego usług, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i zwiększenie zamówienia do 20%. Za skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. Rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w Formularzu asortymentowo-cenowym dla danego asortymentu wynikającym z Oferty.b) W przypadku zamówienia dotyczącego asortymentu nieujętego w SWZ i Ofercie, rozliczenie będzie następowało na podstawie średnich cen rynkowych. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie i obsługę dodatkowych dostaw objętych prawem opcji nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu zamówienia.W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.Zastosowanie prawa opcji nie wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy. Zamawiający z wyprzedzeniem 10 dni zawiadomi Wykonawcę o realizacji prawa opcji (drogą pisemną, e-mailem). Zawiadomienie uruchomi procedurę dostaw objętych prawem opcji w asortymencie i ilości asortymentu wskazanym przez Zamawiającego. Do rozliczenia Przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji zastosowanie mają zapisy § 4 Umowy.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostarczanego asortymentu zawiera Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny i ma na celu doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazana są: nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny lub ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i należy rozumieć ją jako przykładową, i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem zagwarantowania parametrów nie gorszych (takich samych jak opisane w SWZ lub lepszych) od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.Asortyment składający się na przedmiot umowy musi być nowy, nieużywany, w terminie ważności, oryginalnie zapakowany, musi zawierać odpowiednie, aktualne i wymagane certyfikaty/świadectwa, jakości/atesty oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży i użycia zgodnie z przeznaczeniem oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem określone w szczególności w Formularzu asortymentowo-cenowym.5. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych– uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: Podział przedmiotowego zamówienia na części jest niezasadny z punktu widzenia technicznego i organizacyjnego. Podział zakresu usługi na części, które składałyby się na całość zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 7. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24962000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach