Przetargi.pl
Dostawa chemii basenowej do Centrum Rekreacji Astoria położonego w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 23

Miasto Bydgoszcz ogłasza przetarg

 • Adres: 85-102 Bydgoszcz, Jezuicka 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bydgoszcz
  Jezuicka 1
  85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 092351297
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa chemii basenowej do Centrum Rekreacji Astoria położonego w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 23
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii basenowej dla potrzeb Centrum Rekreacji Astoria przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy w zakresie i warunkach określonych w SWZ wraz z załącznikami.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24962000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach