Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa biletów lotniczych i kolejowych oraz pośrednictwo wizowe

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3433151 , fax. 22 3433333
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
  ul. Kasprzaka 44/52
  01-224 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3433151, fax. 22 3433333
  REGON: 00032604900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichf.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa biletów lotniczych i kolejowych oraz pośrednictwo wizowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa biletów lotniczych i kolejowych oraz pośrednictwo wizowe. Przy realizacji usług objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca zobowiązany jest do: - przyjęcia zleceń do realizacji w następujący sposób: telefonicznie, faxem, e-mailem; - dokonania optymalnego wyboru przewoźnika oraz trasy pod względem ceny i czasu trwania podróży (przedstawienia Zamawiającemu co najmniej dwóch opcji związanych z jedną podróżą); - przedstawienia informacji zwrotnej o połączeniach w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia zapytania; - wyznaczenia minimum jednej osoby do współpracy z Zamawiającym, odpowiedzialnej za realizację niniejszej umowy; - dowozu biletów (w przypadku biletów papierowych), wraz z fakturą za nie, do siedziby Zamawiającego (bez odrębnego wynagrodzenia); - bilety powinny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w dniu zgłoszenia zlecenia do godz. 15:00, przy zgłoszeniu zlecenia do godz. 11:00, a jeżeli zgłoszenie zlecenia nastąpi po godz. 11:00 – to w dniu następnym do godz. 12:00; - wyrażenia zgody na porównywanie cen biletów oferowanych przez Wykonawcę z cenami oferowanymi przez inne biura. W przypadku stwierdzenia większej niż 10% różnicy w cenie biletu w stosunku do cen w innym biurze na to samo połączenie Wykonawca jest zobowiązany do zakupienia danego biletu w firmie tańszej wskazanej przez Zamawiającego bez naliczania opłaty transakcyjnej. - pomocy przy załatwianiu odwołań (reklamacji) do linii lotniczych i innych przewoźników, (dokumentacja będzie kierowana bezpośrednio do Wykonawcy); - dostarczenia do Zamawiającego odpowiednich wniosków wizowych; - pomoc w wypełnianiu i odbiór od Zamawiającego wypełnionych wniosków wizowych wraz z paszportem osoby występującej o wizę; - złożenie wniosku wizowego wraz z paszportem w stosownej ambasadzie; - wnoszenie w imieniu Zamawiającego opłat wizowych a następnie refakturowanie wniesionej opłaty; - odbiór z ambasady wizy i paszportu osoby o nią występującej i dostarczenie kompletu dokumentów do Zamawiającego, wraz z fakturą za wizę. Bilety lotnicze stanowią około 90% wartości zamówienia, kolejowe około 9%, wizy stanowią około 1% zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63512000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagany wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; - Koncesja, zezwolenie lub licencji do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia tj. wymagany wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach