Przetargi.pl
Budowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksie wojskowym w m. Inowrocław.

Centrum Zasobów Informatycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 847 818, , fax. 261 847 145
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zasobów Informatycznych
  Żwirki i Wigury 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 847 818, , fax. 261 847 145
  REGON: 14033854900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://czi.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna skarbu państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksie wojskowym w m. Inowrocław.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksie wojskowym w m. Inowrocław zgodnie z projektem budowlanym, projektem zagospodarowania terenu, projektami wykonawczym oraz przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót obejmująca: 1) budowę i rozbudowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej; 2) budowę telekomunikacyjnych kabli światłowodowych i wieloparowych wraz z zakończeniami; 3) budowę okablowania strukturalnego wraz z wydzielona instalacją elektryczną; 4) rozbudowę istniejącej centrali DGT; 5) zakup i montaż klimatyzatorów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45314320-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach