Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa betonu na terenie Gminy Żurawica”

Gmina Żurawica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-710 Żurawica, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6723940, 6713378 , fax. 166 723 940
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żurawica
  ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1
  37-710 Żurawica, woj. podkarpackie
  tel. 016 6723940, 6713378, fax. 166 723 940
  REGON: 55117700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zurawica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa betonu na terenie Gminy Żurawica”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa; - betonu towarowego, klasy C16/20 w ilości około 600 m3; klasy C12/15 w ilości około 80 m3 (półsuchy z przeznaczeniem do obstawiania krawężników). Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia pompy lub pompo gruszki, którą Wykonawca wliczył w cenę jednostkową zamawianego betonu. - podsypki cementowo piaskowej 1:4 w ilości około 50 m3 oraz podsypki cementowo piaskowej 1:6 w ilości około 50 m3 2. Oferowany beton musi być dopuszczony do obrotu na rynku krajowym wyrobów budowlanych oraz spełniać wymagania określone wg. Norm PN –EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250. 3. Ilość zamawianego betonu może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Podana ilość betonu jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zamawianego betonu. W takim przypadku Wykonawca będzie miał prawo do żądania wynagrodzenia tylko za zrealizowaną wielkość dostawy. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługi z należytą starannością przewidzianą dla tego typu usług oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Prace realizowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń, określających termin i miejsce prac. Zlecenie będzie dokonywane w formie ustnej telefonicznie lub pisemnej, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem terminu przewidzianej usługi. 6. Potwierdzeniem dostawy będą dokumenty dostawy (DD) potwierdzane każdorazowo przez sołtysa lub radnego danej miejscowości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44114100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty (formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ) każdy wykonawca musi dołączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) oświadczenie zamawiającemu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – zgodnie z zał. Nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach