Przetargi.pl
Dostawa mebli biurowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Fredry
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 368 311 , fax. 134 368 678
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
  ul. Fredry 12
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 134 368 311, fax. 134 368 678
  REGON: 37037410700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ekrosno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. (do nowej siedziby przy ul. Fredry w Krośnie) . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ. Szkice i i zdjęcia w opisie przedmiotu mają jedynie charakter poglądowy, wiążący jest opis danego mebla. Wszystkie opisy, nazwy własne materiałów, nazwy lub normy użyte w OPZ nie powinny być traktowane jako narzucone bądź sugerowane przez Zamawiającego, powinny być rozumiane jako definicje standardów. Przy realizacji zamówienia dopuszcza się zastosowanie innego równoważnego (spełniającego wymagania podane w dokumentacji przetargowej) materiału. 3. Zamawiający, w zależności od potrzeb, przewiduje w ramach realizacji niniejszego zamówienia skorzystanie z prawa opcji w oparciu o art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Poprzez prawo opcji Zamawiający rozumie możliwości zrealizowania umowy w szerszym zakresie niż podana w niniejszym postępowaniu. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego, może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Zakres przewidywanego prawa opcji obejmuje dostawę , montaż i ustawienie mebli biurowych określony w załączniku nr 5 do SIWZ do 50 % zamówienia podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający oprócz oświadczenia, o którym mowa w sekcji III.3) ogłoszenia (załącznik nr 2 do IDW) także oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego po otwarciu ofert), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach