Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego w Wałczu” w ramach: Zadanie 2. Utrzymanie żłobka

Gmina Miejska ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, Plac Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 672 584 471, , fax. 672 582 618
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska
  Plac Wolności 1
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 672 584 471, , fax. 672 582 618
  REGON: 52712100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawalcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego w Wałczu” w ramach: Zadanie 2. Utrzymanie żłobka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy obejmującej poniższe elementy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego w Wałczu. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na następujące pakiety: Pakiet 1 - Dostawa artykułów mlecznych Pakiet 2 - Dostawa artykułów spożywczych Pakiet 5 - Dostawa warzyw i owoców Pakiet 6 - Dostawa pieczywa Pakiet 7 – Dostawa ryb 3. Miejscem dostaw FRANCO jest Żłobek Miejski przy Alei Tysiąclecia 21, 78-600 Wałcz. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA! Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917, ze zm.) 5. Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od posiadania środków na koncie projektu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach