Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 w Warszawie - 2016 rok

Szkoła Podstawowa Nr 215 ogłasza przetarg

 • Adres: 04-294 Warszawa, ul. Kwatery Głównej 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6106779 , fax. 022 6106779
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 215
  ul. Kwatery Głównej 13 13
  04-294 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6106779, fax. 022 6106779
  REGON: 00080130300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp215.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła podstawowa publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 w Warszawie - 2016 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie w 2016 roku, w następującym zakresie: Część 1: Pieczywo - CPV 15.00.00.00-8, 15.81.10.00-9. Część 2: Ryby - CPV 15.00.00.00-8, 15.22.00.00-6. Część 3: Mrożonki - CPV 15.00.00.00-8, 15.33.11.70-9. Część 4: Warzywa i owoce świeże - CPV 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1. Część 5: Mięso - CPV 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9. Część 6: Wędliny - CPV 15.00.00.00-8, 15.13.11.30-5. Część 7: Produkty ogólnospożywcze - CPV 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6. Część 8: Produkty mleczarskie - CPV 15.00.00.00-8, 15.50.00.00-3. Część 9: Wyroby garmażeryjne - CPV 15.00.00.00-8, 15.89.42.00-3. Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia stanowi załączniki nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i do niniejszej Specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp215.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach