Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie, ul. Dominikańska 4.

Szkoła Podstawowa Nr 10 ogłasza przetarg

 • Adres: 35-077 Rzeszów, ul. Dominikańska 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 748 23 50 , fax. 17 748 23 74
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 10
  ul. Dominikańska 4 4
  35-077 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 748 23 50, fax. 17 748 23 74
  REGON: 00024280300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp10.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła Podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie, ul. Dominikańska 4.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 .Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa - zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego - następujących artykułów spożywczych: Część I zamówienia: Mięso i wędliny, mięso drobiowe (świeże z bieżącej produkcji). Część II zamówienia: Warzywa i owoce, ziemniaki (dobrej jakości). Część III zamówienia: Wyroby mleczarskie i nabiał, jajka (wg ważnej daty do spożycia - w okresie zaplanowanej przez zamawiającego dostawy i zużycia, jajka świeże z bieżącej produkcji). Część IV zamówienia: Pieczywo (świeże z bieżącej produkcji maksymalnie 12 godzin od momentu wypieku poz. 1,2,4). Część V zamówienia: Ryby i mrożonki (wg ważnej daty do spożycia - w okresie zaplanowanej przez zamawiającego dostawy i zużycia). Część VI zamówienia: Pozostałe artykuły żywnościowe (wg ważnej daty do spożycia - w okresie zaplanowanej przez zamawiającego dostawy i zużycia). Część VII zamówienia: Wyroby garmażeryjne {świeże z bieżącej produkcji). Zakres zamówienia został określony w Formularzu cenowym - cz. C SIWZ oraz w ogólnych warunkach przyszłej umowy - cz. B SIWZ..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151130003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp10.net

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach