Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „TĘCZOWA KRAINA„ W ALWERNI Z FILIĄ W GROJCU W 2023 r.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "TĘCZOWA KRAINA" W ALWERNI Z FILIĄ W GROJCU ogłasza przetarg

 • Adres: 32-566 Alwernia, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122831652
 • Data zamieszczenia: 2022-11-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "TĘCZOWA KRAINA" W ALWERNI Z FILIĄ W GROJCU
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
  32-566 Alwernia, woj. małopolskie
  tel. 122831652
  REGON: 350530853
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole-alwernia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „TĘCZOWA KRAINA„ W ALWERNI Z FILIĄ W GROJCU W 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia PSA/1/2022 jest Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Samorządowego „Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu w 2023 roku.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia.Przedmiotem zamówienia PSA/1/2022 jest Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Samorządowego „Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu w 2023 roku.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia.Przedmiotem zamówienia PSA/1/2022 jest Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Samorządowego „Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu w 2023 roku.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia.Przedmiotem zamówienia PSA/1/2022 jest Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Samorządowego „Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu w 2023 roku.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia.Przedmiotem zamówienia PSA/1/2022 jest Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Samorządowego „Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu w 2023 roku.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zadach określonych w Rozdziale IX SWZ.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, tj. dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem zał. nr 32) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem zał. nr 33) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem zał. nr 34) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem zał. nr 3
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-21

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach