Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie. Część I – artykuły sypkie. Część II – przetwory owocowo-warzywne, przyprawy, tłuszcze, makarony i inne artykuły spożywcze

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów ogłasza przetarg

 • Adres: 31-148 Kraków, Helclów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 634 42 55 , , fax. 12 633 08 28
 • Data zamieszczenia: 2019-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów
  Helclów 2
  31-148 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 634 42 55 , , fax. 12 633 08 28
  REGON: 00029317200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpshelclow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie. Część I – artykuły sypkie. Część II – przetwory owocowo-warzywne, przyprawy, tłuszcze, makarony i inne artykuły spożywcze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z podziałem na części: 1) Część I – artykuły sypkie 2) Część II - przetwory owocowo-warzywne, przyprawy, tłuszcze, makarony i inne artykuły spożywcze. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w: Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ – dotyczy Części I zamówienia; Załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ – dotyczy Części II zamówienia; 3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: Dostarczany towar musi być: 1) świeży, pierwszej jakości, spełniający polskie normy, 2) posiadający aktualne terminy przydatności do spożycia podane na opakowaniu – te same dla każdorazowej całej dostawy danego asortymentu – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w Wykazie Asortymentu, stanowiącym Załącznik nr 1 i/lub Załącznik Nr 2 do SIWZ (kolumna 2a), 3) prawidłowo opakowany, oznakowany i dostarczany (pojemniki, worki foliowe nieuszkodzone, czyste), 4) wolny od wad uniemożliwiających ich spożycie, 5) posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, 6) dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, 7) tożsamy ze wskazanym w ofercie. 4. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 1) przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji i z tej samej partii oraz winien być wytwarzany zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i obowiązującymi przepisami, w szczególności: a) powinien spełniać wymogi Polskiej Normy określone w Ustawie z 25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych środków spożywczych; b) każdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: • nazwa środka spożywczego • wykaz składników występujących w środku spożywczym • termin przydatności do spożycia • wagę netto towaru, a w przypadku towarów zawierających dodatkowy płyn – wagę netto po odsączeniu. 2) W związku z obowiązującym w Domu Pomocy Społecznej systemem HACCP do obowiązków Wykonawcy należy przedstawić w momencie rozpoczęcia dostaw i na każde żądanie SANEPID-u i Zamawiającego n/w dokumenty: Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dla środka transportu zezwalającą na przewóz artykułów sypkich (Część I) i/lub przetworów owocowo-warzywnych, przypraw, tłuszczy, makaronów i innych artykułów spożywczych (Część II). 5. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczanych towarów - zapewnienia specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonych produktów objętych zamówieniem i zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Zamawiającego, 2) osoba dostarczająca towar ma obowiązek posiadać aktualne orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarno - epidemiologicznych, 3) wraz z każdorazową dostawą towaru Wykonawca ma obowiązek dołączyć Handlowy Dokument Identyfikacyjny, 4) w przypadku towarów dostarczanych w opakowaniach, dostarczenia zamówionej ilości towaru netto, tj. nie wliczenia wagi opakowania np. kartony, sznurki, folie, siatki oraz stłuczki, w wagę zamówionego towaru, 5) odbioru pustych opakowań zbiorczych (nie dotyczy opakowań indywidualnych produktu) po dostarczonym do siedziby Zamawiającego towarze co najmniej 1 raz w tygodniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od każdego z Wykonawców wniesienia wadium (zgodnie z art. 45 ustawy Pzp.) 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert określonym w niniejszej SIWZ, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości zł brutto: I część - 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). II część - 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Zamawiający informuje, że Wykonawca może dokonać wpłaty na każdą część osobno. Zamawiający dopuszcza wpłatę jednego łącznego wadium na łączną sumę wszystkich części, których dotyczy oferta. 3. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu - przelewem wpłacane na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego PKO BP SA Depozyty nr 85102028920000550205898608 Tytułem „Wadium – przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie – Część Nr ….. i/lub …” tak aby przed upływem terminu składania ofert, wadium znajdowało się na ww. rachunku. UWAGA: W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być złożone w oryginale i wystawione na Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2, 2) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, 3) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych wykonawców, 4) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6. Zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10, 12. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku niewskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 3) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). =============================================================================== 2. Formularz oferty wraz z załącznikiem – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Do Oferty należy dołączyć uzupełniony Załącznik Nr 1 i/lub Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz Asortymentu. ============================================================================== 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy). a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia Umowy; b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 4. Pisemne Zobowiązanie innego podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca,do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca składa powyższe Oświadczenie po upublicznieniu Informacji po otwarciu ofert (zgodnie z art. 86 ust. 5). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach