Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby żywienia zbiorowego w stołówce szkolnej Zespołu Szkół w Przewrotnem w okresie od 01.09.2019 do 31.07.2020 r

Zespół Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 36-003 Przewrotne, Przewrotne
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 85 10 022 , fax. 17 85 10 022
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół
  Przewrotne 589
  36-003 Przewrotne, woj. podkarpackie
  tel. 17 85 10 022, fax. 17 85 10 022
  REGON: 11322290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsp.biposwiata.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby żywienia zbiorowego w stołówce szkolnej Zespołu Szkół w Przewrotnem w okresie od 01.09.2019 do 31.07.2020 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby żywienia zbiorowego w stołówce szkolnej Zespołu Szkół w Przewrotnem w okresie od 01.09.2019 do 31.07.2020 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie .Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załacznik nr 8 do SIWZ- pełnomocnictwo , załączniik nr 1- do SIWZ - formularze cenowe Pakiety I-VII ,załącznik nr 1a do SIWZ- formularz ofertowy , załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy dokumenty wyszczególnione w rozdziale VIII SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach