Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół nr 1 w Żurawicy w okresie II półrocza 2019 roku”

Gmina Żurawica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-710 Żurawica, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6723940, 6713378 , fax. 166 723 940
 • Data zamieszczenia: 2019-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żurawica
  ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1
  37-710 Żurawica, woj. podkarpackie
  tel. 016 6723940, 6713378, fax. 166 723 940
  REGON: 55117700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zurawica.pl/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół nr 1 w Żurawicy w okresie II półrocza 2019 roku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych w asortymencie zgodnym z załącznikiem nr 1 do SIWZ wraz z rozładunkiem w magazynie kuchennym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurawicy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194, 37-710 Żurawica oraz w magazynie kuchennym przy Przedszkolu Nr 2 w Żurawicy ul. Generała Stanisława Maczka 1, 37-710 Żurawica każdorazowo wskazanym przez Zamawiającego w zleceniu. 2. Dostawa realizowana będzie w oparciu o zamówienia częściowe zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, każdego dnia roboczego. Telefonicznie uzgadniana ilość zamówionego towaru dostarczana będzie następnego dnia roboczego. W szczególnych przypadkach towar dostarczany będzie w dniu otrzymania zamówienia (pilne zlecenie). 3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji „Pilnego zlecenia” w terminie przedstawionym w ofercie - liczonym od pełnej godziny po której nastąpiło zlecenie określone przez Zamawiającego jako „Pilne”. 4. Wykonawca gwarantuje zachowanie parametrów przedmiotu umowy zgodnie z parametrami określonymi w ofercie przez cały okres trwania umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przestrzegania przez Wykonawcę wymogów stosowania zasad GMP/GHP. 6. Termin przydatności do spożycia asortymentu określonego w ofercie nie może być krótszy od daty dostawy o co najmniej 6 dni. 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy środkiem transportu przystosowanym do transportu żywności. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub odrzucenia jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie stwierdzona zła jakość produktów, widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy, oraz w przypadku dostarczenia towaru niezgodnego ze złożoną ofertą. 9. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych dostawy z zamówieniem częściowym, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, a w przypadku braków ilościowych do dostarczenia różnicy w ilości wynikającej z zamówienia częściowego, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 10. W przypadku niedostarczenia towaru w określonym terminie lub dostarczenia towaru o niewłaściwej jakości podlegającemu zwrotowi, Zamawiający może dokonać zakupu u wybranego przez siebie sprzedawcy, obciążając wykonawcę różnicą ceny wynikającej z oferty a ceną zakupu. Zamawiający obciąży kosztami wykonawcę wystawiając noty księgowe, dokonując potrącenia z bieżącej płatności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wystawienia tylko trzech not księgowych, zaś kolejna skutkować będzie natychmiastowym wypowiedzeniem umowy z winy Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu w odniesieniu do każdej z części na którą złożył ofertę wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (o ile inny wykonawca należący do tej samej grupy kapitałowej również złożył ofertę). Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach