Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim w okresie od 1 września 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 517 227 , fax. 178 517 227
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  36-060 Głogów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. 178 517 227, fax. 178 517 227
  REGON: 69168195000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs.glogow-mlp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim w okresie od 1 września 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ. Szczegóły zawarte są w SIWZ wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SIWZ Pełnomocnictwo - załącznik nr 4 do SIWZ formularz ofertowy - załącznik nr 5 do SIWZ formularze cenowe części zamówienia (pakiety): PAKIET I - załącznik nr 5a do SIWZ PAKIET II - załącznik nr 5b do SIWZ PAKIET III - załącznik nr 5c do SIWZ PAKIET IV - załącznik nr 5d do SIWZ PAKIET V - załącznik nr 5e do SIWZ PAKIET VI - załącznik nr 5f do SIWZ PAKIET VII - załącznik nr 5g do SIWZ PAKIET VIII- załącznik nr 5h; PAKIET IX- załącznik nr 5i do SIWZ, dokumenty wyszczególnione w rozdziale 7 ust 2 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach