Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych dla Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 523 23 20, , fax. 58 523 31 10
 • Data zamieszczenia: 2019-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 8
  80-309 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 523 23 20, , fax. 58 523 31 10
  REGON: 000001330
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych dla Uniwersytetu Gdańskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33763000-6 (Ręczniki papierowe do rąk), 33761000-2 (Papier toaletowy), 33711900-6 (Mydło), 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higienicznych zwanych w dalszej części SIWZ „artykułami” dla Uniwersytetu Gdańskiego 3. Szczegółowy opis artykułów określa załącznik nr 1A do SIWZ. 4. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć dokonywanie etapami zamówień częściowych składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego drogą elektroniczną a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzania przyjęcia zamówienia do realizacji, nie później niż następnego dnia roboczego*. 5. Miejscem dostawy artykułów będą jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego z terenu Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) oraz Borucina, Łączyna, Górek Wschodnich i Helu. W związku z tym przy wycenie oferty Wykonawca powinien wziąć pod uwagę strukturę organizacyjną Uczelni dostępną na stronie www.ug.edu.pl. 6. Przy wycenie artykułów Wykonawca winien również wziąć pod uwagę termin dostaw cząstkowych wskazany przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 7. Dostawy artykułów będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, transportem i na koszt Wykonawcy, wraz z wyładunkiem wykonanym przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamówiona dostawa winna być zrealizowana w maksymalnie najkrótszym terminie jednak nie dłuższym niż określony w rozdziale IV pkt 2. 8. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt. 2) umowy, pod warunkiem, że zamówienie przesłane zostanie do godz. 15:00, w przypadku zamówienia przesłanego po godz. 15:00 za datę przesłania zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy. 9. Za datę rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się pierwszy dzień roboczy* następujący po dacie złożenia zamówienia do Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego. * dni robocze należy rozumieć jako dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego. 10. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe za zrealizowane dostawy zgodnie z cenami zawartymi w formularzu przedmiotowo cenowym załączniku nr 1A do SIWZ. 11. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 12. Artykuły muszą: 1) spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w formularzu przedmiotowo-cenowym - załącznik nr 1A do SIWZ, 2) być fabrycznie nowe tj. posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, 3) być opatrzone metkami z nazwą artykułu i producenta, datą produkcji lub przydatności do użycia, 4) spełniać wszystkie wymagania określone przez producentów, 5) spełniać warunki określone w PN – PN-EN. 13. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonych artykułów, w przypadku: 1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonych artykułów a przedstawionymi w ofercie, z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 projektu umowy, 2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie artykułów w ich pełnym zakresie, 3) dostarczenia artykułów z datą przydatności do użycia krótszą niż 6 miesięcy przed końcem terminu przydatności do użycia na dzień dostarczenia do Zamawiającego. 4) ilości artykułów niezgodnej z zamawianą. 14. W przypadkach określonych w pkt. 13 przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt 2) umowy, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania artykułów, a Wykonawca jest obowiązany do uzupełnienia braków lub dostarczenia artykułów wolnych od wad. Jeżeli termin dostawy uzupełnienia artykułów po stwierdzeniu wad w dostawie określonych w pkt. 14 przekroczy termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust.2 umowy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1) umowy. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia maksymalnie o 20% wartości brutto zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej ceny zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy. 16. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana w załączniku nr 1A do SIWZ. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji artykułów, są to ilości prognozowane (szacunkowe) nie wiążące dla Zamawiającego i mogą ulec zmianie, co nie będzie stanowić zmiany umowy. 17. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował artykuły w określonych przez Zamawiającego wielkościach, tj. pojemnościach, ilościach w opakowaniach, wadze itp., chyba że wskazana wielkość nie jest dostępna np. poprzez zaprzestanie produkcji artykułu w danej wielkości, co Wykonawca będzie w stanie udowodnić. Wykonawca nie może sam dokonywać zmian ilości przeliczając je według swoich zaoferowanych wielkości. Wykonawca w tym przypadku musi wystąpić o zgodę do Zamawiającego – art. 38 ustawy, postępując zgodnie z zapisami w rozdziale VIII SIWZ. 18. Zamawiający informacyjnie podaje, iż posiada na wyposażeniu Uniwersytetu Gdańskiego, następujące pojemniki i dozowniki: Pojemnik na papier toaletowy MAXI PT1, MINI PT2, TOP MINI, Linea ECO (240-ECO); Dozownik mydła w płynie MERIDA I D1W, MERIDA II D2A, MERIDA TOP MULTIFLEX; Dozownik do mydła H 600 ml; Dozownik płynu dezynfekcyjnego (WF 064-EB); Pojemnik na ręczniki papierowe Z MINI PZ2; Pojemnik na pojedyncze ręczniki MERIDA TOP MINI. Wykonawca, w ramach dostawy artykułów będących przedmiotem zamówienia, powinien uwzględnić posiadane przez Zamawiającego pojemniki oraz dozowniki, o których mowa wyżej, w celu zapewnienia możliwości używania zaoferowanych przez niego artykułów z wykorzystaniem posiadanych przez Zamawiającego pojemników i dozowników. 19. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych. Zamawiający podaje w załączniku nr 7 do SIWZ wykaz projektów obecnie obowiązujących na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie trwania umowy mogą obowiązywać również nowe projekty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33763000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.900,00 PLN(słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert. 2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr A120-211-139/19/ZZ. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą - kopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 6. Wadium dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z tych Wykonawców, kilku z nich lub wszystkich łącznie. 7. Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia wadium. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale XV pkt 4 ppkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 9. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8 ppkt 1). 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Poleganie przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów – zgodnie z art. 22a ustawy: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale V pkt. 1 ppkt 3) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 ustawy. 4) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 3 ppkt 1) -4), 6) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust 1 ustawy, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w rozdziale V. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) przepisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt 1), 3) jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 1), zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – rozdział XVI pkt 7. 7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres, na które zostało wystawione oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. 8. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, spełnianie przez dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw wykluczenia, określonych w niniejszym rozdziale. 9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunek udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 10. Jeżeli Wykonawca nie złożył jednolitego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia lub innych dokumentów wymienionych w niniejszym rozdziale, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 7 i jednolity dokument, o którym mowa w pkt 1, muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej - w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 14. Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 15. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale. 16. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 17. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 1) stosuje się odpowiednio. 18. Dodatkowe informacje: 1) postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę w jednolitym dokumencie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz w pkt 17 ppkt 1) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku, o którym mowa w ppkt 2), Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz w pkt 17 ppkt 1), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w załączniku nr 2 do SIWZ numer postępowania (numer sprawy), do którego złożył te oświadczenia lub dokumenty, 5) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 2 i 3. 19. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 20. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach