Przetargi.pl
Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana ogłasza przetarg

 • Adres: 83200 Starogard Gdański, ul. Skarszewska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 5620600 , fax. (58) 5623650
 • Data zamieszczenia: 2018-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana
  ul. Skarszewska 7
  83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. (58) 5620600, fax. (58) 5623650
  REGON: 00029361100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kocborowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy). 3. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnych próbek tożsamych z produktem zaoferowanym dla poz. nr 2 i 3 Formularza cenowego w celu przeprowadzenia oceny jakościowej. Próbki muszą spełniać określone przez Zamawiającego wymagania. Wszystkie próbki należy zamieścić w osobnym opakowaniu (np. kartonie), zamkniętym i opisanym jak oferta z dopiskiem PRÓBKI. Próbki należy złożyć w miejscu i terminie przewidzianym dla składania ofert. W przypadku nie dołączenia próbek do terminu składania ofert, Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do ich uzupełnienia, ponieważ próbki stanowią treść oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33763000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą nieodpłatnych próbek tożsamych z produktem zaoferowanym dla poz. nr 2 i 3 Formularza cenowego w celu przeprowadzenia oceny jakościowej. Próbki muszą spełniać określone przez Zamawiającego wymagania. Wszystkie próbki należy zamieścić w osobnym opakowaniu (np. kartonie), zamkniętym i opisanym jak oferta z dopiskiem PRÓBKI. Próbki należy złożyć w miejscu i terminie przewidzianym dla składania ofert. W przypadku nie dołączenia próbek do terminu składania ofert, Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do ich uzupełnienia, ponieważ próbki stanowią treść oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach